PowysCAPELYFFINStMaryVirgin(sjaakkempeCC-BY-2.0)1

Cymru Cysegredig

The sacred landscape of Wales is a secret known only to a few. This living work of art, entwined with history, culture and mythology has the power to inspire the mind and soothe the soul.

Our amazing ancient churches and chapels have sat quietly in the background for centuries; their stories hidden deep within, their features and fittings understood only by a few, their immense age, their power to excite the mind, buried deep.

Discover remarkable sacred spaces; decode their art and architecture, reveal their hidden histories and take inspiring journeys of discovery around the new Wales Way.

Find and explore the churches with us, enjoy bookable experiences and meaningful tours to excite the mind and stir the soul, around the forgotten corners of this ancient land.    

Join us on our exploration of sacred Wales.

Every church has a story to tell.


Mae tirwedd gysegredig Cymru yn gyfrinach sy’n hysbys i ychydig yn unig. Mae gan y celfyddwaith byw hwn, wedi’i gydblethu â hanes, diwylliant a mytholeg, y grym i ysbrydoli’r meddwl a lleddfu’r enaid.

Mae’n heglwysi a’n capeli hynafol rhyfeddol wedi eistedd yn dawel yn y cefndir am ganrifoedd; eu hanesion wedi eu cuddio’n ddwfn oddi fewn a’u nodweddion a’u haddurniadau yn hysbys i ychydig yn unig, eu hoed aruthrol a’u grym i gyffroi’r meddwl wedi eu claddu’n ddwfn.

Darganfyddwch gysegrfannau syfrdanol; dehonglwch eu celf a’u pensaernïaeth, datguddiwch eu hanesion cudd ac ewch ar deithiau darganfod sy’n codi’r ysbryd wrth dramwyo llwybrau newydd Ffordd Cymru.

Dewch i ddarganfod ac archwilio’r eglwysi gyda ni, i fwynhau’r profiadau arbennig a’r teithiau ystyrlon sy’n cyffroi’r meddwl a chynhyrfu’r enaid, yng nghilfachau angof y wlad hynafol hon.

Ymunwch â ni wrth i ni archwilio Cymru sanctaidd.

Mae gan bob eglwys ei hanes ei hun.

STORYDewiSant(CC0)2

new

Dewi Sant

It is the most important day in the Welsh calendar to celebrate our culture and heritage, but who was Dewi Sant?

STORYDewiSant(CC0)1

new

Dewi Sant

Roedd yn athro a phregethwr adnabyddus ac uchel ei barch, a bu’n gyfrifol am sefydlu mynachlogydd ac eglwysi ledled Cymru, de-orllewin Lloegr a Llydaw.

Wales on our map

Search our map for beautiful churches and chapels to visit and wonderful stories to discover.
Chwiliwch ein map am eglwysi a chapeli hardd i ymweld â nhw a straeon rhyfeddol i'w darganfod.

Map

Cysegredig Cymru

PowysCAPELYFFINStMaryVirgin(sjaakkempeCC-BY-2.0)1

St Mary the Virgin, Capel y Ffin

Tiny, whitewashed, and with a lop sided bellcote, St Mary's is charm itself.
Bach iawn, gwyngalchog, a chyda bellcote unochrog, mae Santes Fair yn berffaith.

PembrokeshireSTDAVIDSStDavidsCathedral(michaelgwytherjonesCC-BY-2.0)1

St Davids Cathedral

St David founded his monastery here in the 6th century.
Sefydlodd Dewi Sant ei fynachlog yma yn y 6ed ganrif.

PowysPENNANTMELANGELLStMelangell(coflein)1

St Melangell, Pennant Melangell

A place of pilgrimage, Melangell is a 7th century saint who lived here as a hermit.
Yn lle pererindod, mae Melangell yn sant o'r 7fed ganrif a oedd yn byw yma fel meudwy.

FlintshireHOLYWELLStWinefride(polophiloCC0-1.0)1

St Winefride, Holywell

According to legend, a well sprang up in the 7th century at the spot where Caradog cut off Winefride's head.
Yn ôl y chwedl, tyfodd ffynnon yn y 7fed ganrif yn y fan lle torrodd Caradog ben Winefride.

PowysPATRICIOStIssui(christinemacintoshCC-BY-ND2.0)1

St Issui, Patricio

Reached along tiny, winding flower filled lanes, the church sits on a slope looking over a tiny valley to the Sugar Loaf mountain.
Wedi'i gyrraedd ar hyd lonydd bach, troellog llawn blodau, mae'r eglwys yn eistedd ar lethr yn edrych dros ddyffryn bach i fynydd y Loaf Siwgr.

DenbighshireSTASAPHStAsaphCathedral(philiphallingCC-BY-SA2.0)1

St Asaph Cathedral

This Gothic cathedral is said to be the smallest in the UK.
Dywedir mai'r eglwys gadeiriol Gothig hon yw'r leiaf yn y DU.

GwyneddBRITHDIRStMark(friendsoffriendlesschurches)5

St Mark, Brithdir

St Mark was built 1895-1898 to the designs of Henry Wilson and is one of the few full blooded Arts & Crafts churches in Wales.
Adeiladwyd Sant Marc 1895-1898 i ddyluniadau Henry Wilson ac mae'n un o'r ychydig eglwysi Celf a Chrefft llawn gwaed yng Nghymru.

AngleseyTALYLLYNStMary(martincrampinPERMISSIONBYEMAIL)5

St Mary, Tal y Llyn

Tal y llyn sits in a huge churchyard which throws into relief its diminutive scale.
Mae Tal y llyn yn eistedd mewn mynwent enfawr sy'n taflu rhyddhad i'w raddfa fach.

GlamorganLLANTWITMAJORStIlltyd(mikefahertyCC-BY-SA2.0)1

St Illtud, Llantwit Major

Sometimes known as the Westminster Abbey of Wales, St Illtud's is one of the oldest Christian sites in the UK.
Weithiau'n cael ei galw'n Abaty Cymru Westminster, mae St Illtud's yn un o'r safleoedd Cristnogol hynaf yn y DU.

CityofCardiffCARDIFFCardiffMetropolitanCathedral(tukbasslerCC-BY-SA4.0)1

Cardiff Metropolitan Cathedral

The Metropolitan Cathedral is in the heart of Cardiff, offering a place of worship to people who both visit and work in the capital.
Mae'r Eglwys Gadeiriol Fetropolitan yng nghanol Caerdydd, yn cynnig addoldy i bobl sy'n ymweld ac yn gweithio yn y brifddinas.

GlamorganMAESTEGBethaniaChapel(rcahmw)1

Bethania Chapel, Maesteg

Bethania chapel , from 1908, is by Sir William Beddoe Rees in the classical 'beaux arts' style.
Mae capel Bethania, o 1908, gan Syr William Beddoe Rees yn yr arddull 'beaux arts' glasurol.


Our friends

PembrokeshireBOSHERTONStGovanChapel(davidskinnerCC-BY2.0)1

Visit Wales

Welcome to the Year of Discovery.
Croeso i Flwyddyn y Darganfod.

ArthurCharris
AngleseyLLANDDWYNISLANDStDwynwen(arthurcharrisCC-BY-SA2.0)1

The Wales Way

Exploring the family of touring routes that lead you through the heart of Wales.
Archwilio'r teulu o lwybrau teithiol sy'n eich arwain trwy galon Cymru.

PembrokeshireLLANDELOYStEloi(friendsoffriendlesschurches)4

Friends of Friendless Churches

Welcome everybody, many of our churches are remote and full of atmosphere.
Croeso pawb, mae llawer o'n heglwysi yn anghysbell ac yn llawn awyrgylch.

CityofCardiffCARDIFFLLandaffCathedral(archangel12CC-BY-2.0)1

Church in Wales

The Anglican church in Wales, with 900 parishes.
Yr eglwys Anglicanaidd yng Nghymru, gyda 900 o blwyfi.

Cefnogir y prosiect gan Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi, yr elusen sy’n cefnogi adeiladau eglwysig, ac fe’i rheolir gan Wasanaethau Treftadaeth Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi mewn partneriaeth gyda Croeso Cymru, Addoldai Cymru, Cyfeillion Eglwysi Di-gyfaill a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

Nod Profi Cymru Sanctaidd yw denu ymwelwyr Prydeinig a rhyngwladol i ymweld â threftadaeth sanctaidd ryfeddol Cymru, yn enwedig y lleoliadau sydd  ar hyd Ffordd Cymru.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy'r Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF) ac yn derbyn cefnogaeth y Rhaglen Datblygu Gwledig 2014- 2020 - Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru  sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig (EAFRD ) a Llywodraeth Cymru.  Nod y Gronfa yw annog syniadau arloesol ar gyfer cynnyrch newydd a chydweithio er mwyn cael mwy of effaith a denu mwy o ymwelwyr.


The project is supported by the National Churches Trust, the church buildings support charity, and managed by NCT Heritage Services Ltd in partnership with Visit Wales, the Church in Wales, Addoldai Cymru, Friends of Friendless Churches and the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales.

Experiencing Sacred Wales aims to attract UK and international visitors to visit the wonderful sacred heritage of Wales, particularly those along the The Wales Way.

This project has received funding via the Tourism Product Innovation Fund (TPIF) and supported through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and the Welsh Government, the Fund aims to encourage new innovative product ideas working in partnership which will have a greater impact and attract more visitors.

Become a Friend of the National Churches Trust, for people who love church buildings!