GwyneddLLANDANWGStTanwg(explorechurches.org)36

Cymru Cysegredig

Mae tirwedd gysegredig Cymru yn gyfrinach sy’n hysbys i ychydig yn unig. Mae gan y celfyddwaith byw hwn, wedi’i gydblethu â hanes, diwylliant a mytholeg, y grym i ysbrydoli’r meddwl a lleddfu’r enaid.

Mae’n heglwysi a’n capeli hynafol rhyfeddol wedi eistedd yn dawel yn y cefndir am ganrifoedd; eu hanesion wedi eu cuddio’n ddwfn oddi fewn a’u nodweddion a’u haddurniadau yn hysbys i ychydig yn unig, eu hoed aruthrol a’u grym i gyffroi’r meddwl wedi eu claddu’n ddwfn.

Darganfyddwch gysegrfannau syfrdanol; dehonglwch eu celf a’u pensaernïaeth, datguddiwch eu hanesion cudd ac ewch ar deithiau darganfod sy’n codi’r ysbryd wrth dramwyo llwybrau newydd Ffordd Cymru.

Dewch i ddarganfod ac archwilio’r eglwysi gyda ni, i fwynhau’r profiadau arbennig a’r teithiau ystyrlon sy’n cyffroi’r meddwl a chynhyrfu’r enaid, yng nghilfachau angof y wlad hynafol hon.

Ymunwch â ni wrth i ni archwilio Cymru sanctaidd.

Mae gan bob eglwys ei hanes ei hun.

PembrokeshireLLANWNDAStGwyndaf(explorechurches.org)55

Ffordd Cymru

©HelenHotson
GwyneddLLANDANWGStTanwg(©helenhotsonPURCHASED)2

Ffordd yr Arfordir

Mae tirwedd arfordirol syfrdanol Cymru wedi dal atyniad i bererinion, beirdd a theithwyr ers milenia. Mae cannoedd o eglwysi Cymreig atmosfferig hynafol wedi'u lleoli o fewn tafliad cerrig o'r traeth, y pentir neu'r pentir, a hyd yn oed yn achlysurol arno. Bydd eich taith yn eich arwain trwy rai o'r tirweddau mwyaf ysbrydoledig yn y byd.

AngleseyLLANBADRIGStPatrick(explorechurches.org)1

Ffordd y Gogledd

Yn mynd â chi i rai o'r lleoedd cysegredig gorau yng Nghymru, lle mae digon o eglwysi canoloesol trawiadol gyda chelf a phensaernïaeth gyfoethog. Ond, yn rhai o'r mannau mwyaf anghysbell byddwch chi'n cael eich cludo i le arall yn gyfan gwbl. O'r gwyllt gwyllt mynyddig i eglwys sydd wedi'i thorri i ffwrdd gan y llanw uchel. Tirluniau syfrdanol ac eglwysi pererinion prin y gwyddys amdanynt yn llawn awyrgylch.

©CrownCopyright2020
PowysGLASBURYONWYEMaesyronnenChapel(©crowncopyright2020)2

Ffordd Cambria

O Gaerdydd i'r Gogarth Mawr; ewch ar y ffyrdd cefn i lawr asgwrn cefn mynyddig Cymru. Amserol syml allan o'r ffordd mae capeli ac eglwysi tref hardd gyda chroeso cynnes, teithio i'r addoldy anghydffurfiol hynaf heb ei newid yng Nghymru, edmygu toeau gwydr ac angel canoloesol, a chael eu syfrdanu gan ysblander Celf a Chrefft a chelf fodern feiddgar.

©CrownCopyright2020
STORYCaruGymydogHarlech(©crowncopyright2020)1

new

Caru dy gymydog

Dywedir mai Cymru yw prifddinas castell y byd, gyda mwy o gestyll y filltir sgwâr nag unrhyw wlad arall. Ond yr hyn nad yw llawer o bobl yn ei wybod yw bod ein heglwysi hyd yn oed yn hŷn na’n cestyll.

©CrownCopyright2020
STORYTirweddauHudol(©CrownCopyright2020)4

new

Ymyl y byd

Mae rhywbeth hudolus bob amser ynglŷn ag ymweld ag eglwys ynys lanw. Mae rhythm anhygoel, trai a llif y môr, yn golygu bod yr ynysoedd newid siâp hyn yn fydol, dirgel arall.

©CrownCopyright2020
STORYTirweddauHudol(©CrownCopyright2020)1

new

Tirweddau hudol

Beth yw hynodrwydd tirwedd wyllt a diamgyffred Cymru; a’r eglwysi hynafol rydych yn dod ar eu traws, bob milltir neu ddwy, sydd i’w gweld â chysylltiad mor annatod â hi?

STORYDewiSant(CC0)2

Dewi Sant

Roedd yn athro a phregethwr adnabyddus ac uchel ei barch, a bu’n gyfrifol am sefydlu mynachlogydd ac eglwysi ledled Cymru, de-orllewin Lloegr a Llydaw.

©CrownCopyright2020
TRAILNorthWalesPilgrimsWay(©crowncopyright2020)3

©CrownCopyright2020
TRAILWalesCoastPath(©crowncopyright2020)6

Llwybr Arfordir Cymru

Llwybr Arfordir Cymru yw'r llwybr cyntaf yn y byd i ddilyn arfordir cyfan cenedl. Efallai y bydd rhai eneidiau prin yn dewis cerdded yr 870 milltir gyfan ond rydym wedi creu 9 taith gerdded fer newydd, pob un yn ymweld â lleoedd cysegredig ar hyd y llwybr.

TRAILGreatWelshChurchWalks(explorechurches.org)3

Teithiau Cerdded Mawr yr Eglwys Gymraeg

Chwilio am syniadau ar gyfer rhai teithiau cerdded anhygoel eleni? Os ydych chi'n hoff o leoedd atmosfferig oddi ar y trac wedi'i guro, mae eglwysi Cymru yn lle gwych i ddechrau. Gofynasom i'n ffrindiau argymell eu ffefrynnau.

AlanHughes
TRAILPenrhysPilgrimageWay(alanhughesCC-BY-SA2.0)1

Ffordd Bererindod Penrhys

Darganfyddwch lwybr pererindod canoloesol 20 milltir, wedi'i rannu'n chwe rhan, sy'n llawn hanes wrth i chi deithio trwy dirweddau hyfryd a chyfnewidiol De Cymru.

©cCrownCopyright2020
CeredigionSTRATAFLORIDA(©crowncopyright2020)4

Cistercian Way

A 672 mile walk into the heart of Wales. The Cistercian Way is a project to create a round Wales walking route linking iconic Cistercian abbeys with other sites of historic interest.

Cymru ar ein map

Chwiliwch ein map am eglwysi a chapeli hardd i ymweld â nhw a straeon rhyfeddol i'w darganfod.

Map

Cysegredig Cymru

DavidSkinner
PembrokeshireBOSHERTONStGovanChapel(davidskinnerCC-BY2.0)1

St Govan Chapel, Bosherston

Dyma le i gysylltu â'r henuriaid a'r elfen; aeth capel pererindod canoloesol mewn lleoliad dramatig, ar wyneb clogwyn uwchben môr yr Iwerydd, i lawr rhes o risiau cerrig treuliedig.

Ein ffrindiau

Cefnogir y prosiect gan Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi, yr elusen sy’n cefnogi adeiladau eglwysig, ac fe’i rheolir gan Wasanaethau Treftadaeth Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi mewn partneriaeth gyda Croeso Cymru, Addoldai Cymru, Cyfeillion Eglwysi Di-gyfaill a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

Nod Profi Cymru Sanctaidd yw denu ymwelwyr Prydeinig a rhyngwladol i ymweld â threftadaeth sanctaidd ryfeddol Cymru, yn enwedig y lleoliadau sydd  ar hyd Ffordd Cymru.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy'r Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF) ac yn derbyn cefnogaeth y Rhaglen Datblygu Gwledig 2014- 2020 - Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru  sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig (EAFRD ) a Llywodraeth Cymru.  Nod y Gronfa yw annog syniadau arloesol ar gyfer cynnyrch newydd a chydweithio er mwyn cael mwy of effaith a denu mwy o ymwelwyr.

Dewch yn Gyfaill Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - ar gyfer pobl sy'n dwli ar eglwysi!